"... bolagen bara skövlar"

Minns ni den här skogen? 
Det är den första jag planerade och nu är den gallrad. Jag var där och följde arbetet.

Håll bilderna i huvudet och fundera på om ni tycker skogen ser skövlad ut. Är den  utarmad och förstörd, eller har den kanske fått en chans att utvecklas?

Jag tänkte att vi ska prata skog igen. Dels för att det inte finns så mycket mer att prata om i mitt liv nu, och dels eftersom det finns vissa saker som behöver klargöras.

Jag träffade en man från organisationen Skydda Skogen när vi var på Urkult förra helgen. Jag tänkte att det skulle bli intressant att få lära sig lite av honom och såg fram emot ett utbyte av erfarenheter. För att inte starta en ilsken diskussion sa jag inget om min arbetsplats, men loggan satt fullt tydlig på regnjackan. Det blev ett pinsamt samtal där han envist vägrade inse att jag hade rätt bra koll på trädslag, somalier och skogsskötsel utan malde på som till ett litet barn som ska lära sig dagens sanning. Hummanden, frågor med fackord och lika delar medhåll och ifrågasättande fastnade inte. När han tillslut klargjorde att alla skogsbolag skövlar skogen kände jag mig tvungen att bekänna färg. 

Euhm, alltså jag jobbar som skogsinspektor på Norra Skogsägarna och jag tycker inte det där stämmer helt och hållet. Jag har en femårig utbildning med inriktning ekologi  och hållbar skogsskötsel..." 

Och sen landade samtalet förstås på en vuxen och givande nivå. ELLER INTE. Sen tog det hus i helvete och jag smet.

Okej, skogsbolagen gör många missar. De är inte främst ute efter att maximera antalet hotade arter, utan vill nå en hållbar produktion av vedfiber. Men, vi som arbetar i skogen älskar naturen! Vi har ägnat många år och mycket studiebidrag åt den kärleken. Jag ägnar varje dag åt praktisk naturvård på ett eller annat sätt. Där ingår bevarande av arter, likaväl som ekonomisk maximering.

När jag planerar en avverkning ser jag till att maskinen aldrig kör för nära (1) bäckar (2) myr/våtmark (3) grupper av gammal grov asp/sälg. Vid avverkningen sparas sedan (1) gamla grova tallar, (2) grova lövträd som inte står i grupp, (3) en viss mängd grov död ved (liggande eller stående). 


Här har en bro byggts över en bäck. Marken kring bäcken skyddas, träd lämnas och en högstubbe har skapats.

Titta på bilderna nedanför: 

De tre ovanstående bilderna är tagna i skötta produktionsskogar. Skogar som tillhör privata skogsägare. I de skogarna jagar folk. Där plockas bär och rastas hundar. Det är skogar med många värden, men, och det här är viktigt (!), anledningen att människor kan behålla skogsmarken är att de producerar vedfiber. 

Det här sa mannen från skydda skogen: 

- Skogsskötseln förstör våra skogar
- Vi borde satsa på andra värden, såsom bär och turism
- Vi borde sluta med kalavverkning och satsa på trakthyggesbruk

Det här säger skogsägare jag träffar:

- Jag vill bevara en fin miljö
- Jag vill ha ett vackert hygge
- Jag är beredd att lämna extra hänsyn
- MEN jag är beroende av inkomsterna och kommer samarbeta med den som betalar mest.

Det här tror jag:

- Skogens alla värden ska uppmärksammas men jag tror att om vi inte skulle sköta våra skogar skulle de sakta men säkert omvandlas till åker, tätorter eller industrimark. Jämför det med ovanstående så tror jag ni håller med om att skogsbruket är ett bättre alternativ för skogslevande arter.

- Turism och bärplockning är bara bra alternativ när de får vara just alternativ. Storskalig bärindustri leder till människohandel, nedskräpning och brott mot allemanslagen. Inkomstbringande rekreation sker främst i skötta skogar och intensiv turism leder till nedskräpning och brott mot allemanslagen. Skogsskötsel sker av utbildad personal under hård lag och kontroll!

- Hyggesfritt skogsbruk kan i framtiden vara ett alternativ i vissa skogstyper men är bara bra om hänsyn tas till mark, död ved, evighetsträd osv. På traditionellt brandpräglad mark är hyggesfritt skogsbruk förödande för många arter!

Med det sagt - jag försvarar inte skogsbranschen i allmänhet. Många skogar saknar biologiska värden. Jag vill bara visa min vardag och öppna för en diskussion. 

#underutbildningochständigtivrigattläramer